WHOLE SPICES

Ajwain Barik

220.00

Ajwain Moti

150.00

Amchur

100.00180.00

Anardana Powder

240.00

Anardana Sabut

240.00

Black Salt

60.00

Curry Patta

120.00

Dalchini Sabut

200.00

Dhania Powder

80.00

Elaichi Green

200.00400.00

Elaichi Moti

280.00

Garlic Powder

80.00

Ginger Powder

70.00

Haldi Powder

120.00

Jaifal Sabut

480.00

Jawatri Sabut

120.00

Jeera Roasted

180.00

Jeera Sabut

120.00

Kali Mirch Powder

180.00360.00

Kalonji

60.00

Long Sabut

100.00

Mirch Powder

160.00

Onion Flakes

80.00

Onion Powder

80.00

Podina Patta

120.00

Pure Hing

240.00

Sabut Dhania

100.00

Saffron

360.00

Shahi Jeera

240.00

Sonf Barik

160.00

Sonf Moti

120.00

Star Anis

150.00